Changing a few things.

dp@danielprimero.com | contact me